خرید کود

خرید کود توسط حسن منصوری جهت احیای زمین کشاورزیش

25,527,910 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

63%

پیشرفت

40,500,000 ریال

هدف

مانده

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.