همه رابطان روستاهای ایپا


صندوق ایپا

شهر: تهران

روستا: تهران

ایمیل: info@ippafoundation.com

شماره تماس:

تعداد طرح: 2

مرضیه پهلوانی

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: marziyeh.pahlavani@gmail.com

شماره تماس: 09135011848

تعداد طرح: 5

مهرداد شمس الدینی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09136655768

شماره تماس: 09136655768

تعداد طرح: 1

اصغر سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: -

شماره تماس: 09038278972

تعداد طرح: 1

حامد منصوری

شهر:

روستا:

ایمیل: mazraehyak@gmail.com

شماره تماس: 09169996870

تعداد طرح: 6