رویا برای همه هست، اما فرصت خیر
کمک کنیم تا رویای دیگری نیز، فرصت تحقق یابد
#ایران_روستا_هم_دارد
ما نيازمند اقدامی فراتر از نيات خير هستيم!
ما آرزوی آینده ای بهتر را نداریم، ما آینده بهتر را میسازیم...
#ایران_روستا_هم_دارد
فردا می‌تونه بهتر باشه...
توسعه پایدار روستاها و کمک به مناطق محروم
#ایران_روستا_هم_دارد

677,970,576 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

2

استان تحت حمایت

13

طرح موفق

2

طرح در حال اجرا